Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Marte Peeters Vormgever en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met Marte Peeters Vormgever, voor de uitvoering waarvan Marte Peeters Vormgever derden dient te betrekken.

Prijsopgave

AIle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Marte Peeters Vormgever zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Een onvoorziene verandering kan o.a. inhouden het verzoeken van diensten die niet in het gekozen pakket aangeboden worden.

Prijzen

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB

Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Marte Peeters Vormgever wordt bevestigd en daartegen binnen acht dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en Marte Peeters Vormgever met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken binden Marte Peeters Vormgever pas nadat deze schriftelijk door Marte Peeters Vormgever zijn bevestigd.

Aanvaarding Voorwaarden

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

 

De uitvoering van een overeenkomst

Voorbeeld of model

Is aan de opdrachtgever een voorbeeld of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Marte Peeters Vormgever mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of benodigde materialen.

Gebruik andere toeleveranciers

Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Marte Peeters Vormgever houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Marte Peeters Vormgever, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

Termijn van levering

Een door Marte Peeters Vormgever opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Vertraging in uitvoering van de bestelling/opdracht kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Marte Peeters Vormgever is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

Kwaliteit

Marte Peeters Vormgever garandeert dat de door hem geleverde zaken van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap vervaardigd zijn. Mochten zich toch gebreken voordoen in de door Marte Peeters Vormgever geleverde zaken als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal Marte Peeters Vormgever deze gebreken herstellen, doen herstellen, de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of de betrokken zaak in zijn geheel vervangen, al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij Marte Peeters Vormgever geldende of, bij gebreke daarvan, gebruikelijke garantievoorwaarden; voor zover uit de genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit geldt de garantie gedurende drie maanden na aflevering met die beperking dat voor zover Marte Peeters vormgever zaken van derden heeft betrokken de garantieverplichting van Marte Peeters Vormgever niet verder gaat dan deze derde aan hem verstrekt. Marte Peeters Vormgever zal nimmer gehouden zijn tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Garantie

Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de geleverde originele concepten, dient deze dat schriftelijk te laten weten aan Marte Peeters vormgever voor de aanvang van de eerste revisieronde en kan hij de opdracht annuleren. De opdrachtgever is dan tot geen enkele betaling verplicht.

 

Auteursrecht en eigendomsrecht

Auteursrechthebbende

Marte Peeters Vormgever garandeert dat het geleverde door hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Auteursrecht en eigendomsrecht

Het auteursrecht ten aanzien van de definitieve ontwerpen en opgeleverde werken komen toe aan Marte Peeters Vormgever. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Marte Peeters Vormgever en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht, blijven deze rechten bij Marte Peeters Vormgever tot op het moment van voltooiing van de opdracht, waarna de volledige rechten automatisch overgaan op de opdrachtgever. Voltooiing van de opdracht vindt nimmer plaats alvorens de betaling van het overeengekomen honorarium.

 

Gebruik en licentie

Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Marte Peeters Vormgever, verkrijgt hij daarmee het volledige eigendomsrecht van gemaakte ontwerpen.

Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Marte Peeters Vormgever de vrijheid om gemaakte ontwerpen te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

Honorarium

Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien Marte Peeters Vormgever door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd. Marte Peeters Vormgever zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Marte Peeters Vormgever zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Kosten

Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het volledige eigendomsrecht van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

 

Betaling

Betalingsverplichting

Facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag op de bankrekening van Marte Peeters Vormgever, Knab, IBAN NL07KNAB0401336794, BIC KNABNL2H, zoals opgegeven op de factuur. Indien de factuur op deze vervaldag niet betaald is, is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire interest verschuldigd gelijk aan 12%, te rekenen vanaf de vervaldag. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Extra kosten

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Marte Peeters Vormgever nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim. Indien de opdrachtgever een herinnering toegestuurd wordt, zullen administratiekosten aangerekend worden ten belope van 5,00 EUR per herinneringsmail. Laattijdige betaling door de opdrachtgever geeft tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuurbedragen, met een minimum van 25 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de opdrachtgever.

Periodieke betalingen

Marte Peeters Vormgever heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden aIle door Marte Peeters Vormgever binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of gerechtelijk akkoord van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Marte Peeters Vormgever op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Annuleren en beëindigen opdracht

Annuleren opdracht bij oplevering originele concepten

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht wenst te annuleren bij de oplevering van de eerste originele concepten, dan kan hij zich beroepen op de garantievoorwaarden van Marte Peeters Vormgever en is deze tot geen enkele betaling verplicht. Elke annulering van een opdracht dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Marte Peeters Vormgever.

Annuleren opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht annuleert in een verder stadium dan de eerste oplevering van originele concepten, dient deze een percentage van het overeengekomen honorarium van Marte Peeters Vormgver te vergoeden. Dit percentage wordt vastgesteld bij annulering en staat altijd in verhouding tot het reeds geleverde werk. (Met een maximum van 80%). Elke annulering van een opdracht dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Marte Peeters Vormgever.

Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Marte Peeters Vormgever bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van wilsonafhankelijke omstandigheden, waardoor van Marte Peeters Vormgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Marte Peeters Vormgever het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten, en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Marte Peeters Vormgever redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Marte Peeters vormgever, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

 

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Marte Peeters Vormgever kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. Wanneer opdrachtgever besluit om drukwerk zelf te bestellen, draagt deze altijd de volledige verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Marte Peeters Vormgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

Aansprakelijkheid WordPress Onderhoud

Marte Peeters Vormgever kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door het offline zijn, dan wel het onjuist functioneren van een WordPress website waarvoor op dat moment een onderhoudscontract liep bij Marte Peeters Vormgever. Op reguliere intervallen vindt er onderhoud plaats, maar Marte Peeters Vormgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ondanks dit onderhoud wordt opgelopen.

Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Marte Peeters Vormgever voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Marte Peeters Vormgever toekomende honorarium.

Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Marte Peeters Vormgever niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

 

Klachten

Bij oplevering

De opdrachtgever dient de werken bij oplevering na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk worden meegedeeld aan Marte Peeters Vormgever. Klachten die niet binnen deze termijn meegedeeld werden, worden niet meer aanvaard. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij onmiddellijk na vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen niet verwerkt of behandeld zijn.

Overige bepalingen

Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Marte Peeters Vormgever niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover Marte Peeters Vormgever de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Marte Peeters Vormgever en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. In geval van betwistingen zijn enkel het vrederecht van het kanton of de rechtbank van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd.

Juistheid van gegevens

Marte Peeters Vormgever heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Marte Peeters Vormgever aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van daarin vervatte informatie of gegevens. Marte Peeters Vormgever aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Marte Peeters Vormgever of anderszins gebruik maakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

Copyright

Deze website van Marte Peeters Vormgever is auteursrechtelijk beschermd. Marte Peeters Vormgever geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

Alle (persoonlijke) gegevens die u via deze website verstrekt – via formulieren of e-mail – worden door Marte Peeters Vormgever strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt of zonder meer openbaar worden gemaakt. Marte Peeters Vormgever houdt zich het recht voor om de gegevens in een eigen bestand op te slaan en deze gegevens in de toekomst te gebruiken voor gerichte commerciële uitingen.

Disclaimer

Marte Peeters Vormgever heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens ten allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn.

 

Marte Peeters Vormgever aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van daarin vervatte informatie of gegevens. Marte Peeters Vormgever aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Marte Peeters Vormgever of anderszins gebruik maakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

Deze website van Marte Peeters Vormgever is auteursrechtelijk beschermd. Marte Peeters Vormgever geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Alle (persoonlijke) gegevens die u via deze website verstrekt – via formulieren of e-mail – worden door Marte Peeters Vormgever strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt of zonder meer openbaar worden gemaakt.

 

© 2020, Marte Peeters Vormgever. Alle rechten voorbehouden.